Co všechno musí obsahovat daňový doklad, aneb povinné náležitosti

27.12.2016

Víte co všechno musí obsahovat daňový doklad dle zákona o DPH? Že ne? Tak si v tom pojďme spolu udělat pořádek. Nesprávně vyhotovený doklad vás později může stát spoustu nervů a možná i peněz!

Dle zákona o DPH rozlišujeme dva druhy dokladů, a to řádný daňový doklad a zjednodušený daňový doklad.

Daňový doklad musí obsahovat:

a) označení osoby, která uskutečňuje plnění (tj. vaše jméno nebo název firmy, a adresu sídla)

b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tj. vaše DIČ)

c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (jméno nebo název firmy, a adresu sídla vašeho zákazníka)

d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (DIČ zákazníka, pokud však zákazník nemá uděleno DIČ, tak se samozřejmě neuvádí)

e) evidenční číslo daňového dokladu,

f) rozsah a předmět plnění,

g) den vystavení daňového dokladu,

h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,

i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, (pozn. pokud odečítáte slevu, odečítejte ji i s odpovídající výší DPH)

j) základ daně,

k) sazbu daně,

l) výši daně; tato daň se uvádí v české měně.

Pokud je plnění osvobozeno od daně, musí doklad obsahovat také odkaz na příslušené ustanovení zákona o DPH, případně příslušného ustanovení předpisu Evropské unie. V případě osvobození od daně se nemusí uvádět sazba a výše daně.

Zjednodušený daňový doklad

Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený pouze v případě, že jeho celková částka není vyšší než 10 000Kč. Jeho výhody spočívají v tom, že na rozdíl od běžného daňového dokladu nemusí obsahovat následující údaje:

a) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

b) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

c) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,

d) základ daně,

e) výši daně.

Kromě podmínky stanovující limit 10 000Kč nelze vystavit zjednodušený daňový doklad v těchto případech:

a) dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně,

b) zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,

c) uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo

d) prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele.

Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Samozřejmě se jedná pouze o výčet základních náležitostí, které musí splňovat daňový doklad na základě zákona o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb.), bližší údaje najdete v §29 a následujících.

Pozor, zákon o DPH není jediným zákonem, kterým se musíte při vystavování dokladů řídit, je třeba se v určitých případech řídit např. zákonem o účetnictví, zákonem o EET, živnostenským zákonem, atd. Zcela jistě tedy uvádějte na faktuře mimo jiné i údaj "zapsán v živnostenském rejstříku" pokud jste OSVČ, nebo spisovou značku firmy, podle údajů v obchodním rejstříku.

Autor: Ing. Eliška Tatarková